STATUT, PRAWO , REGULAMIN c.d.

44. Polowanie indywidualne wymaga współdziałania ze sobą:

- minimum 2 myśliwych

- minimum trzech myśliwych

- minimum 6 myśliwych

- myśliwy musi działać samodzielnie niezależnie od innych myśliwych znajdujących się w tym samym obwodzie

x

45.Podczas polowania indywidualnego:

- użycie naganki jest dozwolone

- użycie naganki jest dozwolone w przypadku polowań na zwierzynę płową

- użycie naganki jest niedozwolone

X

użycie naganki jest dozwolone tylko w przypadku polowań na samce zwierzyny płowej

46.Mysliwy posiadający zezwolenie na odstrzał indywidualny:

- może odstępować swe zezwolenie innym myśliwym bez ograniczeń

- może odstępować swe zezwolenie ale tylko członkom swego macierzystego koła

- może odstępować swe zezwolenie o ile wydano je na zwierzynę czarną

- nie może odstępować swego zezwolenia

X

47.Na podstawie zezwoleń na odstrzały indywidualne myśliwi:

- mogą organizować polowanie zbiorowe bez ograniczeń

- mogą organizować polowanie zbiorowe jedynie na zwierzynę płową

- mogą organizować polowanie zbiorowe jedynie na zwierzynę czarna

- nie mogą organizować polowań zbiorowych

X

48.Kalendarz polowań zbiorowych ustala:

- zarząd koła

X

- walne zgromadzenie koła

- nadleśnictwo

- zarząd okręgowy PZŁ

49. Za początek polowania zbiorowego uważa się :

- moment rozpoczęcia rozprowadzania myśliwych i naganiaczy na pierwsze pędzenie

- moment przybycia uczestników polowania na miejsce zbiórki

- moment zbiórki myśliwych i przystąpienie do odprawy

X

- od momentu zakończenia odprawy

50.Na polowaniu zbiorowym obowiązek dochodzenia postrzałka i dostrzelenie go spoczywa na :

- prowadzącym polowanie

- wszystkich myśliwych biorących udział w polowaniu

- myśliwym, który go zranił

x

- nie ma takiego obowiązku

51.Mysliwy, który spóźnił się na polowanie zbiorowe może wziąć w nim udział :

- w momencie przybycia na miejsce pędzenia, nawet w trakcie jego trwania bez ograniczeń

- za zgodą prowadzącego polowanie, nie wcześniej jednak niż po zakończeniu rozpoczętego pędzenia

X

- w momencie przybycia na miejsce pędzenia, nawet w trakcie jego trwania o ile zajmie ostatnie stanowisko

- nie może wziąć udziału w polowaniu

52.W polowaniu zbiorowym na zające musi wziąć udział min.:

- 3 myśliwych

- 5 myśliwych

- 6 myśliwych

X

- 9 myśliwych

53. Jeżeli myśliwy lub myśliwi na polowaniu zbiorowym na zające spełniają role naganki to mają prawo strzału:

- na równi z pozostałymi myśliwymi

- do zajęcy w odległości większej niż 100 m od linii myśliwych

- do zajęcy pod warunkiem, że w nagance uczestniczy nie więcej niż 3 myśliwych

- w żadnym przypadku nie może strzelać do zajęcy

X

54.Zbiorowo na dziki można polować:

- od 1.02 do 31.03

- od 1.04 do 31.07

- od 1.10 do 15.01

x

- przez cały rok

55. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań na polowaniu indywidualnym karę porządkową nakłada:

- łowczy koła

- zarząd koła

X

- zarząd okręgowy właściwy według siedziby koła

- sąd łowiecki właściwy według siedziby koła

56. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań na polowaniu zbiorowym karę porządkową nakłada:

- zarząd koła

- łowczy koła

- prowadzący polowanie

X

- sąd łowiecki właściwy według siedziby koła

57. Za nieprzestrzeganie przez myśliwych zasad bezpieczeństwa, etyki łowieckiej oraz innych postanowień regulaminu polowań mogą być zastosowane następujące kary porządkowe:

- zawieszenie w prawach wykonywania polowań na okres do 3 miesięcy

- nagana , ostrzeżenie

- kara pieniężna , wykluczenie z udziału w dalszym polowaniu lub w jego części

- nagana, skierowanie na ponowny egzamin

58.W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym zezwoleniu na odstrzał- odniesieniu do zwierzyny grubej:

- bezpośrednio po pozyskaniu zwierzyny

X

- przed podjęciem czynności transportowych

- przed przyjęciem do punktu skupu

- nie ma takiego obowiązku

58a.W przypadku pozyskania zwierzyny na polowaniu indywidualnym myśliwy jest zobowiązany odnotować ten fakt w posiadanym zezwoleniu na odstrzał- odniesieniu do zwierzyny drobnej:

- bezpośrednio po pozyskaniu zwierzyny

- bezpośrednio po zakończeniu polowania

X

- przed przyjęciem do punktu skupu

- nie ma takiego obowiązku

59.Zwierzyna skłusowana należy do:

- wydzierżawiajacego obwód

- dzierżawcy obwodu

- Skarbu Państwa

X

- myśliwego, który odnalazł skłusowana zwierzynę

60.Nie wolno polować na zwierzynę gruba w obwodzie łowieckim, w którym nie ma jej ostoi w odległości mniejszej niż:

- 600 m

- 400 m

- 1000

- 200 m od granicy sąsiedniego obwodu

61.Listę gatunków łownych określa:

- ustawa łowiecka

- rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

X

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Gospodarki Żywnościowej

- uchwała Naczelnej Rady Łowieckiej

62.Roczne plany hodowlane dla obwodów dzierżawionych zatwierdza:

- wojewoda

- nadleśniczy

- regionalny dyrektor Lasów Państwowych

- zarząd okręgowy PZŁ

63. Dzierżawca obwodu łowieckiego może wznosić urządzenia łowieckie po uzyskaniu zgody:

- właściciela gruntu

X

- urzędu gminy

- leśniczego bez względu na charakter gruntu

- zezwolenie nie jest wymagane

64.O dostrzeżonych objawach chorób zwierząt dziko żyjących, które mogą być przenoszone na ludzi lub zwierzęta gospodarskie koło łowieckie obowiązane jest powiadomić:

- urząd gminy lub służby weterynaryjne

X

- policje i służby weterynaryjne

- zarząd okręgowy PZŁ

- nie ma obowiązku powiadamiania nikogo

65. Odstąpioną mu zwierzynę myśliwy może:

- spożytkować według własnego uznania bez żadnych ograniczeń

- spożytkować według własnego uznania z wyłączeniem odsprzedaży

X

- dostarczyć do punktu skupu

- dzierżawca nie ma prawa odstąpić zwierzyny myśliwemu

67. Ustawa-Prawo łowieckie-:

- zezwala na hodowle fermową zwierząt łownych bez ograniczeń

- wprowadza bezwzględny zakaz fermowej hodowli zwierzyny

- zezwala na hodowle jedynie bażanta

X

- zezwala po uzyskaniu akceptacji zarządu okręgowego PZŁ

68. Podział kraju na obwody łowieckie i zmiany granic tych obwodów dokonuje:

- właściwy wojewoda

- minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

- dyrektor generalny Lasów Państwowych

- Rada Ministrów

69. Państwowa Straż Łowiecka podlega:

- komendantowi wojewódzkiemu policji

- wojewodzie

- dyrektorowi regionalnemu Lasów Państwowych

- wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska

70. Nie wolno polować na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie:

- 500 m od brzegu w głąb morza

- 1000m od brzegu w głąb morza

- 5000m od brzegu w głąb morza

- 3000m od brzegu w głąb morza

X

71.Wolno polować na przelotne ptactwo łowne na wybrzeżu morskim w pasie ponad:

- 500m w głąb lądu

- 1000m w głąb lądu

- 3000m w głąb lądu

- 5000m w głąb lądu

72. po zajęciu wskazanego mu miejsca przed zakończeniem pędzenia może:

- nie ma prawa opuszczenia stanowiska

- opuścić stanowisko w nagłych przypadkach pomocy innym osobom

X

- opuścić stanowisko w celu przyniesienia pozyskanej zwierzyny na stanowisko

- opuścić stanowisko celem dochodzenia postrzałka

73.Na polowaniu zbiorowym , na którym są wyznaczone nieruchome stanowiska myśliwy może załadować broń:

- po zajęciu stanowiska

x

- po zajęciu stanowiska przez sąsiadów

- po zajęciu stanowiska przez wszystkich myśliwych

- po usłyszeniu sygnału oznaczającego ruszenie naganki

74. Według ustawy obwód łowiecki powinien obejmować powierzchnie nie mniejszą niż:

- 1000 ha

- 3000 ha

X

- 300 ha

- 5000 ha

75. Nie wolno strzelać do zwierzyny gdy odległość od zabudowań mieszkalnych jest mniejsza niż:

- 500 m

- 300 m

- 200 m

- 100 m

X

76. Na polowaniu zbiorowym po zajęciu stanowiska myśliwy przed rozpoczęciem pędzenia może strzelać do zwierzyny pod warunkiem , że:

- jego sąsiedzi zajęli już swoje stanowiska

X

- wszyscy myśliwi zajęli swoje stanowiska

- wcześniej uzyskał zgodę prowadzącego polowanie

- w żadnym przypadku nie wolno oddać mu strzału

77. Przy użyciu broni i amunicji wojskowej wolno strzelać do zwierzyny:

- gdy broń wyposażona jest w celownik optyczny

- po uzyskaniu zgody zarządu okręgowego PZŁ

- po uzyskaniu zgody komendanta wojewódzkiego policji

- w żadnym przypadku nie wolno

X

78. Rozwiązanie koła następuje na podstawie uchwały:

- walnego zgromadzenia koła podjętej przez 2/3 ogólnej liczby członków koła

X

- okręgowej rady łowieckiej właściwej według siedziby koła

- walnego zgromadzenia koła podjętej bezwzględną większością głosów

- zarządu okręgowego PZŁ właściwego według siedziby koła

79. Nie wolno strzelać do zwierzyny gdy odległość od miejsc zebrań publicznych wynosi mniej niż:

- 100 m

- 300 m

- 500 m

X

1000 m

Koniec kropka i skończona wreszcie szopka.