EGZAMIN ŁOWIECKI-PRAWO ŁOWIECKIE I STATUT

1.Zwierzyna w stanie wolnym stanowi własność: 

 

 -właściciela gruntu

 

 - państwa

 x

- dzierżawcy bądź zarządcy

 

- niczyją

 

2.Naczelnym organem administracji państwowej w zakresie łowiectwa jest:

 

- prezydent RP

 

- Rada Ministrów RP

 

- Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 X

- Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

 

3.Władzami PZŁ na szczeblu centralnym są m.in.:

 

- Naczelna Rada Łowiecka, Główna Komisja Rewizyjna

 

- Zarząd Główny PZŁ, Główny Sąd Łowiecki

 

- Zarząd Główny PZŁ, Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ

 

- Krajowy Zjazd Delegatów, Naczelna Rada Łowiecka

 X

4. Organami PZŁ na szczeblu wojewódzkim są :

 

- wojewódzki sejmik łowiecki, przewodniczący wojewódzkiego sejmiku łowieckiego, sekretarz wojewódzkiego sejmiku łowieckiego

 x

- wojewódzka rada łowiecka, łowczy wojewódzki, wojewódzki sąd łowiecki

 

- walne zgromadzenie prezesów kół łowieckich danego województwa

 

- walne zgromadzenie przewodniczących komisji rewizyjnych z danego województwa

 

5.Organami PZŁ na szczeblu okręgowym są:

 

- okręgowa rada łowiecka, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd łowiecki, zarząd okręgowy, okręgowy zjazd delegatów , łowczy okręgowy

 X

- okręgowe zgromadzenie prezesów kół łowieckich, rada przewodniczących komisji rewizyjnych

 

- powiatowe rady łowieckie , sejmik powiatowy, łowczy powiatowy

 

- walne zgromadzenie członków Zrzeszenia z danego okręgu

 

6.O wykluczeniu członka PZŁ ze Zrzeszenia za wykonywanie polowania w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i etyką łowiecka orzeka:

 

- zarząd wojewódzki PZŁ

 

- walne zgromadzenie koła

 

- właściwy miejscowo sąd łowiecki

 X

- wojewódzki rzecznik dyscyplinarny

 

7.Obwody łowieckie wydzierżawia się na okres nie krótszy niż:

 

- 10 lat

 X

- 5 lat

 

- 1 rok

 

- 25 lat

 

8. Posiadanie i hodowanie chartów rasowych lub ich mieszańców wymaga zezwolenia:

 

- wójta lub burmistrza

 

- wojewody

 X

- zarządu wojewódzkiego PZŁ

 

-starosty

 

9.Zwierzyna pozyskana zgodnie z łowieckim planem hodowlanym w wydzierżawionym obwodzie stanowi własność:

 

- mysliwego, który pozyskał zwierzynę

 

- dzierżawiącego obwód

 X

- wydzierżawiającego obwód Skarbu Państwa

 

10.Wykonywanie polowania przez cudzoziemców wymaga zgody :

 

- zarządu wojewódzkiego PZŁ

 

- Zarządu Głównego PZŁ

 

- Ministra OSZNiL

 X

- nie

 

11. Odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzynę przysługują w przypadku zniszczenia:

 

- upraw i plonów rolniczych

 

- upraw sadowniczych

 

- upraw leśnych

 

- we wszystkich wymienionych wyżej przypadkach

 X

12. Odszkodowania wypłacane przez koła łowieckie przysługują za szkody wyrządzone przez:

 

- rysie, wilki, bobry, i dziki

 

- dziki, zwierzynę płową

 X

- wszystkie zwierzęta łowne

 

13. O skreśleniu z listy członków koła decyduje:

 

- zarząd koła lub komisja rewizyjna

 

- walne zgromadzenie członków koła

 X

- okręgowa rada łowiecka

 

- prezes zarządu koła lub łowczy koła

 

14. Ponowne przyjęcie członka koła, z którego został skreślony może nastąpić po:

 

- 2 latach, na podstawie uchwały zarządu koła

 

- 5 latach, na podstawie uchwały zarządu okręgowego

 

- 2 lat, na podstawie uchwały walnego zgromadzenia koła

 

- 5 lat , na podstawie uchwały okręgowej rady łowieckiej

 

15. Skreślenie z listy członków koła może nastąpić z powodu m.in. niepłacenia składek i innych opłat na rzecz koła przez okres dłuższy niż:

 

- 3 miesiące

 

- 6 miesięcy

 

- 1 roku

 

- nie może być jedyną przyczyną skreślenia

 

16. Koło łowieckie może być zawiązane przez co najmniej:

 

- 25 osób

 

- 15 osób

 X

- 10 osób

 

- 5 osób fizycznych będących członkami Zrzeszenia

 

17. Przyjęcia koła do Zrzeszenia dokonuje:

- zarząd okręgowy PZŁ właściwy za względu na siedzibę koła

 

 - okręgowa rada łowiecka właściwa za względu na siedzibę koła

 X

 - zarząd główny PZŁ

 

 - Naczelna Rada Łowiecka

 

 18. Członkowie koła za zobowiązania koła :

 

 - nie odpowiadają

 

 - odpowiadają do wysokości składki rocznej

 

 - odpowiadają solidarnie i bez ograniczeń

 X

 - odpowiadają wyłącznie członkowie zarządu i komisji rewizyjnej

 

 19. W przypadkach określonych statutem koła w stosunku do koła mogą być stosowane następujące kary:

 

 -pieniężna, wykluczenie koła ze Zrzeszenia, nagana

 

 - nagana, zawieszenie prawa wykonywania przez koło łowieckie polowania na okres do 3 lat, ostrzeżenie

 

 - strzeżenie, rozwiązanie koła, wykluczenie koła ze Zrzeszenia

 X

 - ostrzeżenie, zawieszenie prawa wykonywania przez koło łowieckie polowania na okres do 1 roku, wykluczenie koła ze Zrzeszenia

 

20. Naczelna Rada Łowiecka :

 

- powoływana jest przez Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

 

- wybierana jest przez Krajowy Zjazd Delegatów i okrręgowe zjazdy delegatów

X

- wybierana jest przez wojewódzkie sejmiki łowieckie

 

- powoływana jest przez Zarząd Główny PZŁ

 

21. Okręgowa Rada Łowiecka:

 

- wybierana jest przez okręgowy zjazd delegatów

 

- wybierana jest przez okręgowy zarząd PZŁ

 X

- powoływana jest przez wojewódzki sejmik PZŁ

 

- powoływana przez Naczelną Radę Łowiecką

 

22. Z odbycia stażu kandydackiego w kole łowieckim zwolnieni są:

 

- pracownicy zarządów okręgowych i Zarządu Głównego PZŁ

 

- absolwenci wyższych szkól rolniczych

 X

- osoby posiadające średnie lub wyższe wykształcenie leśne i zatrudnieni w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych lub podległych jej jednostkach oraz strażnicy łowieccy

 

- nikt nie jest zwolniony

 

23.Cudzoziemiec nie będący członkiem PZŁ:

 

- nie może polować na terenie Polski

 

- może polować bez ograniczeń

 

- może polować po uzyskaniu zgody Zarządu Głównego PZŁ

 

- może polować po uzyskaniu zgody Ministra OSZNiL

 X

24. Koło łowieckie:

 

- jest jednostką organizacyjną Zrzeszenia nie posiadającą osobowości prawnej

 

- posiada osobowość prawną

 X

- jest spółką cywilna nie posiadającą osobowości prawnej

 

- posiada osobowość prawna , ale do reprezentacji koła wymagane jest współdziałanie z zarządem okręgowym PZŁ

 

25.Posiadanie uprawnień selekcjonera zwierzyny płowej jest konieczne przy:

 

- dokonywaniu odstrzału zwierzyny płowej

 

- wykonywaniu funkcji podprowadzającego przy polowaniach zbiorowych organizowanych dla myśliwych zagranicznych

 

- wykonywania polowania indywidualnego

 

- dokonywania odstrzałów samców zwierzyny płowej i wykonywaniu funkcji podprowadzającego myśliwych zagranicznych polujących na samce zwierzyny płowej

 X

26.W cudzym obwodzie łowieckim można poszukiwać i dochodzić postrzeloną zwierzynę:

 

- drobną

 

- tylko płową

 

- płową , czarną i wilka

 X

- nie wolno dochodzić postrzałków

 

27. Dochodząc postrzałka w cudzym obwodzie można korzystać z pomocy psa:

 

- tylko w obecności przedstawiciela dzierżawcy tego obwodu

 

- bez ograniczeń

 

- jedynie gdy jest na otoku

 X

- nie wolno

 

28.Po zakończeniu dochodzenia postrzałka należy zawiadomić zarządcę lub dzierżawcę obcego terenu:

 

- w ciągu 48 godzin, gdy nie odnaleziono postrzałka

 

- w ciągu 24 godzin , gdy odnaleziono postrzałka

 

- w ciągu 12 godzin, bez względu na wynik polowania

 X

- zawiadomić przed rozpoczęciem dochodzenia postrzałka

 

29.Według regulaminu polowań za noc uważa się:

 

- czas rozpoczynający się godzinę po zachodzie słońca a kończący godzinę po wschodzie słońca

 

-czas rozpoczynający się godzinę po zachodzie słońca a kończący godzinę przed wschodem słońca

 X

- czas rozpoczynający się o godzinie zachodu słońca a kończący o godzinie wschodu słońca

 

- czas rozpoczynający się godzinę przed zachodem słońca a kończący godzinę po wschodzie słońca

 

30. Władzą koła łowieckiego jest:

 

- walne zgromadzenie i komisja rewizyjna

 

- walne zgromadzenie koła i zarząd koła

 

- walne zgromadzenie koła

 X

- zarząd koła

 

31.Organami koła łowieckiego są:

 

- walne zgromadzenie koła

 

- zarząd i komisja rewizyjna

 X

- walne zgromadzenie i zarząd

 

- rada nadzorcza i zebranie delegatów

 

32.Wybór delegatów na okręgowy zjazd delegatów należy do kompetencji:

 

- zarządu koła

 

- komisji rewizyjnej koła

 

- walnego zgromadzenia koła:

 X

- okręgowej rady łowieckiej

 

33.Podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania majątku oraz wysokości zaciąganych przez koło pożyczek należy do kompetencji:

 

- walnego zgromadzenia koła

 X

- komisji rewizyjnej koła

 

- zarządu koła

 

- zarządu okręgowego PZŁ

 

34. Uchwalanie zmian statutu koła należy do kompetencji:

 

- zarządu okręgowego PZŁ

 

 - walnego zgromadzenia koła

 X

 - walnego zgromadzenia za zgodą zarządu koła

 

 - komisji rewizyjnej koła

 

35.Zarząd koła łowieckiego wybierany jest na:

 

- 1 rok

 

- 3 lata

 

- 5 lat

 X

- na czas nieograniczony

 

36.Członkowie zarządu koła łowieckiego pełnia swe funkcje:

 

- za wynagrodzeniem ustalonym przez walne zgromadzenie koła

 

-za wynagrodzeniem lecz nie może to być ich jedyne źródło utrzymania

 

- za wynagrodzeniem ustalonym przez zarząd okręgowy PZŁ

 

- nieodpłatnie

 X

37. Komisja rewizyjna koła łowieckiego wybierana jest na okres:

 

- 1 roku

 

- 3 lat

 

- 5 lat

 X

- na czas nieokreślony

 

38. Członkowie komisji rewizyjnej koła łowieckiego pełnią swe funkcje :

 

- za wynagrodzeniem ustalonym przez walne zgromadzenie koła

 

- społecznie

 X

- za wynagrodzeniem lecz nie może to być główne źródło ich utrzymania

 

- za wynagrodzeniem ustalonym przez okręgową radę łowiecką

 

39. Członkowie komisji rewizyjnej koła łowieckiego mogą pełnić swe funkcje przez:

 

- 1 kadencje

 

- 2 kadencje

 

- 3 kadencje

 

- bez ograniczeń kadencji

 X

40.Budżet koła łowieckiego uchwalany jest przez:

 

- zarząd koła

 

- zarząd okręgowy PZŁ

 

- walne zgromadzenie koła

 X

- komisję rewizyjną koła

 

41. Członkowie zarządu koła mogą pełnić swoje funkcje przez:

 

- 1 kadencję

 

- przez 2 kadencje

 

- 3 kadencje

 

- bez ograniczeń kadencji

 X

42. Zasady przyznawania odstrzałów indywidualnych w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie ustala:

 

- zarząd koła

 

- komisja rewizyjna koła

 

- walne zgromadzenie koła

 X

- nadleśnictwo