Egzamin łowiecki- hodowla 4

 

Jeleń i dzik i inne

 

121. Cielęta jelenia szlachetnego najczęściej przychodzą na świat:

 

- maj- czerwiec

 X

- luty- marzec

 

- lipiec- sierpień

 

- wrzesień- październik

 

122.Okres godowy u danieli przypada na m-ce :

 

- w maju

 

- lipiec

 

- październik

 X

- grudzień

 

123.W populacji łosia prawidłowy stosunek płci powinien wynosić:

 

- 1:1,1,5 na korzyść klęp

 

- 2:1 na korzyść byków

 

- równe 1:1

 

- 1:3 na korzyść klęp

 

124.Plamki na sukni , charakterystyczne dla potomstwa większości jeleniowatych nie występują u :

 

- koźlęcia

 

- łoszaka

 X

- cielaka jelenia szlachetnego

 

- cielaka daniela

 

125.Do zwierząt łownych zalicza się miedzy innymi następujące gatunki:

 

- jeleń szlachetny, sika, wilk, piżmak, sokół wędrowny, kuropatwa

 

- dzik, bazant, ogorzałka, czapla siwa, bóbr, ryś

 

- żubr, sarna, zając szarak, kuna leśna, muflon, czernica

 

- kaczka krzyżówka, jenot, daniel, lis, dziki królik, czapla siwa

 X

126.W gwarze myśliwskiej okres godowy u daniela to :

 

- bukowisko

 

- rykowisko

 

- bekowisko

 X

- huczka

 

127.Nogi u sarny to w gwarze myśliwskiej to:

 

- biegi

 

- badyle

 

- cewki

 X

- skoki

 

128.Liczba osobników, które spośród wszystkich urodzonych w danym roku dożyły do stanu osobników "wyrośniętych" ( od wiosny do wiosny) to:

 

- bilans roczny populacji

 

- śmiertelność zimowa populacji

 

- przyrost zrealizowany

- naturalna śmiertelność

 X

129.Charakterystyczna cechą pustorogich różniących je od jeleniowatych jest:

 

- wyraźnie większa wielkość ciała i jego masa

 

- nie zrzucane, rosnące przez całe życie rogi

 

- zrzucane latem, nakładane wczesną zima roki, proste bez odgałęzień

 

- występowanie rogów u samic

 

130. Która z wymienionych cech jest wspólna dla wilka, lisa, tumaka, borsuka

 

- obecność kości penalnej u samców

 X

- przynależność do rodziny psowatych

 

- wychów młodych w norach

 

- trzy pary sutek

 

131.Podaj prawidłowe stwierdzenie:

 

- muflon należy do zwierzyny płowej

 

- ciąża u zająca trwa 52 dni

 

- piastun to wilk opiekujący się młodymi wilczkami gdy reszta watahy udaje się na łowy

 X

- żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

 

132.Przezimki to w gwarze łowieckiej:

 

- zeszłoroczne wilczki

 X

- czworonożne drapieżniki, które przeżyły epidemię wścieklizny

 

- ziemniaki pozostawione przez zimę na poletku łowieckim

 

- żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

 

133.Pędzelki to:

 

- dłuższy włos pomiędzy pazurami rysia

 

- kępki sierści powyżej stawu skokowego u sarny pokrywające gruczoły zapachowe

 

- czarna kępa dłuższych włosów na końcach uszu rysia

 X

- strzyże zająca

 

134. Średni przyrost zrealizowany w populacjach dzików waha się w granicach:

 

- 20-40 %

 

- 40-70 %

 

- 70-150%

 

- 150-250% *********wiosennego stanu na dzień 1 kwietnia

 

135.Dodatni wpływ dzika w gospodarce leśnej wyraża się poprzez:

 

- buchtowanie i głębokie rycie górnych warstw gleby i mieszanie ściółki z glebą mineralną

 

- zjadanie niektórych gatunków szkodliwych owadów leśnych zalegających powierzchnie podokapowe drzewostanów objętych gradacjami

 

- zjadanie drobnych gryzoni i utrzymywanie higieny w środowisku

 

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

 X

136. Oręż odyńca to:

 

- kły szczęki - fajki i żuchwy- szable

 

- kły szczeki- szable i żuchwy - fajki

 

- szable

 

- fajki

 

137.W tropie dzika zawsze odbite są na podłożu odciski:

 

- racic

 

- szpil

 

- racic i szpil

 X

- palca 3 i 4

 

138. Chwost to:

 

- dłuższy włos ( szczecina ) pokrywający napletek samca dzika

 

- ogon zwierzyny płowej

 

- kita ( kiść )dłuższych włosów porastająca zakończenia ogona dzika i ogon muflona

 X

- szczecina wyrastającą wzdłuż grzbietu dzika

 

139.Długość ciąży u loch dzika trwa:

 

- 83-90 dni

 

- 114-140 dni

 X

- 63-64 dni

 

- 140-180 dni

 

140.Wycinki są to dziki:

 

- w drugim roku życia

 

- samce i samice w trzecim i czwartym roku życia

 

- samice w trzecim roku życia

 

- żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa

 

141.Laktacja u loch dzika trwa około:

 

- 2 miesięcy

 

- 4 miesięcy

 

- 8 miesięcy

 

- 10 miesięcy

 

142. Okres godowy u wilka w języku łowieckim to:

 

- cieczką

 X

- parkotami

 

- huczką

 

- marcowaniem

 

143.Młode lisy w gwarze łowickiej nazywa się:

 

- niedoliskami

X

- marczakami

 

- jaźwcami

 

- kociakami

 

144.Wsród zwierząt łownych najczęstszymi nosicielami wścieklizny są:

 

- dziki

 

- sarny

 

- lisy

x

- piżmaki

 

145. W języku łowieckim nogi dzika nazywa się:

 

- biegami

x

- badylami

 

- cewkami

 

- skokami

 

145. Okres godowy u dzika to:

 

- parkoty

 

- marcowanie

 

- huczka

x

- bukowisko

 

146.Dziki prowadza życie w skupiskach zwanych:

 

- rudlami

 

- watahami

x

- chmarami

 

- kierdelami

 

147.Ruja u dzika ma miejsce najczęściej w miesiącach:

 

- listopad- grudzień

x

- marzec- kwiecień

 

- sierpień- wrzesień

 

- czerwiec- lipiec

 

148.Poszczególne klasy wieku dzika mają swoje nazwy. Uszeregowane od najmłodszych do najstarszych te nazwy to:

 

- przelatki, wycinki, warchlaki, , odyńce, samury

 

- wycinki, przelatki, warchlaki, odyńce i samury

 

- warchlaki, przelatki, wycinki, odyńce i samury

x

- warchlaki, wycinki, odyńce i samury, przelatki

 

149.Obowiązkowemu badaniu pozyskanej tuszy na obecność włośni podlegają tusze:

 

- jeleniowatych

 

- bażantów

 

- zajęcy

 

- dzików

x

150.U jelenia szlachetnego podstawowym sposobem określania wieku jest:

 

- kolor i rozkład plamek na głowie

 

- ilość odnóg na każdej z tyk wieńca

 

- ogólny wygląd sylwetki, kolejność wymiany i stopień starcia zębów

 x

- określenie wieku jest praktycznie nie możliwe

 

151.Pasynki to:

 

- nogi u borsuka

 

- uszy u jelenia

 

- odnogi na łopacie w porożu łosia

x

- tyki w porożu rogacza

 

152. Do wykonywania polowania indywidualnego uprawnia:

 

- dowód osobisty, zaświadczenie od rusznikarza o stanie technicznym broni i zezwolenie na odstrzał

 

- pozwolenie na broń, zaświadczenie od rusznikarza o stanie technicznym broni , ważna legitymacja PZŁ

 

- ważna legitymacja PZŁ, pozwolenie na broń, zezwolenie na odstrzał

x

- dowód osobisty, pozwolenie na broń, zezwolenie na odstrzał

 

Nareszcie koniec - Hodowla 4