Hodowla zwierzyny- część 3

Kaczki

81. Najpospolitszym gatunkiem wśród polskich kaczek jest:

- cyranka

- czernica

- krzyżówka

X

- płaskonos

82. Rozróżnianie osobników młodocianych i dorosłych u dzikich kaczek po odstrzale odbywa się na podstawie:

- cech upierzenia

- koloru wioseł

X

- kształtu wioseł

- nie można odróżnić

83. Najwcześniej gniazda krzyżówek można spotkać:

- w końcu marca

- w połowie kwietnia

- na przełomie kwietnia i maja

X

- w maju

84.Pełne zniesienie w gniazdach krzyżówek najczęściej wynosi:

- 2-3 jaja

- 6-9 jaj

- 12-15 jaj

X

- zawsze jest większa od 15 jaj

85.Masa dorosłej kaczki krzyżówki przeciętnie wynosi:

- około 0,5 kg

- około 1 kg

X

- około 3 kg

- jest bliska 5 kg

86. Do kaczek właściwych zaliczamy:

- bernikle wszystkich gatunków

- krzyżówkę, krakwę i cyrankę

X

-łyskę i płaskonosą

- głowienkę i czernice

86.Łownym gatunkiem gołębia jest :

- synogarlica turecka

- grzywacz

X

- siniak

- turkawka

87. Biotypem preferowanym przez słonkę w okresie rozrodu są:

- małe laski śródpolne

- rozległe suche sośniny

- wilgotne , różnogatunkowe, niezbyt suche zwarte kompleksy leśne

X

- otwarte tereny bagienne

Jeleniowate

88. Zjawisko ciąży przedłużonej (utajonej) występuje u:

- dzika , rysia, wilka

- sarny, borsuka, kuny

X

- zająca, dzikiego królika, sarny

- jelenia , daniela, sarny

89.Prawidłowa struktura płci w populacji jelenia wynosi:

- 1 : 1,5 na korzyść łań

- równe 1: 1

- 1 : 2 na korzyść byków

- 1 : 1,5 na korzyść byków

89. Okres zasadniczej laktacji trwa u łani jelenia europejskiego przez około:

- 1 miesiąc

- 1- 2 miesięcy

- 3- 4 miesięcy

- nawet do 8- 10 miesięcy

X

90. Łanie jelenia szlachetnego osiągają maksymalną wielkość i masę ciała w :

- w 3- 4 roku życia

- 6-8 roku życia

- 10-12 roku życia

- żadna z odpowiedzi nie jest poprawna

X

91. Przyrost zrealizowany w europejskiej populacji jelenia waha się średnio:

- 40-70 cieląt na 100 łań

X

- 10-20 cieląt na 100 łań

- 70-85 cieląt na 100 łań

- powyżej 100 cieląt na 100 łań

92. Jasna plama na zadzie jelenia to:

- talerz

- zwierciadło

- lustro

- wszystkie odpowiedzi są poprawne

X

93. U którego z gatunków lustro jest czarno obrzeżone:

- sarny

- jelenia

- łosia

- daniela i jelenia sika

X

94. W Polsce jeleń sika występuje:

- równomiernie na całym jej terytorium

- w Polsce północno-zachodniej

- na Śląsku w okolicach Pszczyny oraz koło Zalewu Wiślanego w Kadynach

X

- na terenie wschodniej Polski

95. Przydatność daniela do introdukcji wyraża się:

- jego dużą odpornością na choroby infekcyjne i inwazyjne

- dziennym trybem życia

- możliwością hodowli zarówno w dużych kompleksach leśnych jak i kompleksach śródpolnych o powierzchni 150-300 ha

X

- rzadkim zapadaniem na motylicę wątrobową

96.Narośl skórną na podgardlu łosia, obrośniętą długim włosem nazywamy:

- kądzielą

- brodą

X

- grzywą

- czapą

97. Wymiona samic łosia i jelenia to w gwarze:

- sutki

- grzęzy

X

- gręzy

- grady

98.U którego z gatunków zwierzyny płowej zmiana sukni dorosłych osobników odbywa się tylko raz w roku

- jelenia

- daniela

- łosia

- żadna z powyższych możliwości nie jest poprawna

X

99.Chyb to:

- długi i gęsty włos porastający kłąb łosia

- ogon jelenia

- długi włos porastający szyję daniela

- wymienione odpowiedzi nie są poprawne

X

100.Okres godowy łosia to:

- bekowisko

- rykowisko

- bukowisko

X

- łosiowisko

101.Młode łoszaki przychodzą na świat w:

- marcu

- marcu i kwietniu

- maju

X

- czerwcu i lipcu

102.W korzystnych warunkach środowiskowych masa łoszaków po 6 miesiącach może wynosić nawet:

- 50-60 kg

- 70-80 kg

- 100 kg

- 120-130 kg

103. Poroże łosia łopatacza i badylarza:

- wieniec

- łopaty

- rosochy

X

- nie zamieszczono poprawnej odpowiedzi

104.W Polsce roczny przyrost populacji łosia waha się w granicach

- 20-33%

- 10-15%

- 40-50%

- ponad 70%

105.Który z gatunków zwierzyny płowej w poszukiwaniu żeru potrafi nurkować pod wodą na głębokość kilku metrów

- jeleń szlachetny

- jeleń sika

- łoś

- taki gatunek nie istnieje

X

106.Czy w tropie sarny odciskają się szpile:

- tak

- nie

- tylko w tropie gonnym

X

- tak, tylko u sarny rogacza

107.Pęk włosów długości 8-10 cm na napletku sarny rogacza to:

- fartuszek

- kwiat

- kiść

- pędzel

X

108.Fartuszek jest to :

- pęk włosów na napletku sarny rogacza

- pęk włosów w okolicy sromu sarny kozy

X

- zdrobniała nazwa zwisającej wargi gęby łosia

- pęk włosów na napletku łosia

109.Zmiana sukni u sarny następuję:

- dwa razy w roku, wiosną i jesienią

X

- jeden raz w roku, wiosną

- jeden raz w roku jesienią

- dwa razy w roku, wiosną i zima

110. Który z europejskich przeżuwaczy ma najbardziej wyspecjalizowany przewód pokarmowy- przystosowany do wybiórczego pobierania żeru jedynie o dużej strawności

- łoś

- daniel

- jeleń

- sarna

111.Sarna polna jest to:

- jeden z pięciu podgatunków sarny występujących na kuli ziemskiej

- forma ekologiczna sarny europejskiej

X

- odrębny gatunek rodzaju sarna

- żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

112.Ile miesięcy(dni) trwa ciąża u sarn

- 6 (180 dni)

- 8 (240 dni)

- 10 (300 dni)

X

- 12 (360 dni)

113.Ciąża utajona trwa u sarny przez pierwsze:

- 1-1,5 miesiąca

- 2-2,5 miesiąca

- 3-3,5 miesiąca

- 4-4,5 miesiąca

X

114.Po sześciu miesiącach życia młode koźlęta sarny osiągają masę tuszy:

- 5-6 kg

-8-10 kg

X

- 15 kg

- 15-20 kg

115.Dla sarny rozróżnia się 3 podstawowe formy poroża:

- szpicak szóstak, ósmak

- szpicak, łyżkaż, łopatacz

- szpicak, widłak, szóstak

X

- szpicak, łyżkaż, szóstak

116.Przyjmuje się , że średni dla sarny wielkość przyrostu zrealizowanego w naszych łowiskach wynosi:

- 10 %

- 20 %

- 40 %

- 60 %

117.Areał osobniczy sarny wynosi:

- do 20 ha i u sarny polnej jest mniejszy niż u sarny leśnej

- 20-150 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym

- 700- 1000 ha i w środowisku leśnym jest mniejszy niż w polnym

- powyżej 100 ha i w środowisku leśnym jest większy niż w polnym

118.Siodłem nazywamy:

- łęgowatość linii grzbietu u zwierzyny płowej

- biaława plama na sierści po obu stronach tułowia u baranów muflona w zimowej okrywie muflona

X

- szara bądź biaława plama na tułowiu muflonów, charakterystyczna dla letniej okrywy włosowej

- łęgowatość linii grzbietu u łasicowatych

119.Prawidłowa struktura płci u saren wynosi:

- 1:1

- 1,5-1 na korzyść rogaczy

- 1:1,5 na korzyść kóz

- 1:3 na korzyść kóz

120. Okres rui u sarny przypada na miesiące:

- wrzesień- październik

- lipiec- sierpień

X

- maj- czerwiec

- listopad - grudzień

Leciał goniec- trzeciej części koniec

-