Broń myśliwska

1.Broń powinna być rozładowana i znajdować się w futerale m. innymi:

- podczas przerw w polowaniu i miedzy pędzeniami, podczas przechodzenia przez przeszkody terenowe

- podczas przechodzenia lub podjeżdżania przez osiedla znajdujące się w obwodzie, podczas wykonywania polowania przez myśliwego

- przechodzenia przez nierówny , zakrzewiony, grząski teren, głęboki śnieg, wchodzenia i schodzenia z ambony

- przechodzenia, przebywania czy przejeżdżania w cudzym obwodzie łowieckim, przy korzystaniu z publicznych środków komunikacji, na terenie miast i osiedli

x

2.Czokiem nazywa się:

- przejściowy stożek miedzy komorą nabojową i lufą

- ilość zwojów gwintu w broni gwintowanej

- średnicę wylotu lufy śrutowej

profilowane zwężenie końca lufy śrutowej

x

3. Czy broń nie załadowana to broń w której :

-nie ma nabojów w komorze nabojowej

-nie ma nabojów w komorze nabojowej ani w magazynku

x

-są naboje w komorze nabojowe, ale broń jest zabezpieczona

-zamek jest otwarty a naboje są w magazynku

4. Czy ładunki śrutowe do broni tego samego kalibru i tej samej średnicy śrutu mogą mieć różną masę:

- tak

x

- nie

- śrutu tak, prochu nie

- prochu tak, śrutu nie

5. Czy wolno samemu wytwarzać naboje:

- tylko po uzyskaniu zgody Policji

- tak

x

- nie

- tak, jeżeli myśliwy jest selekcjonerem

6. Czy kaliber broni śrutowej oznacza:

- długość łuski w calach

- średnicę komory nabojowej

- średnicę zwężenia czokowego

- ilość kul ołowianych o jednakowej średnicy lufy jaką można odlać z jednego funta angielskiego ołowiu

x

7. Czy wolno stosować optyczne przyrządy celownicze do broni o lufach gładkich:

- tak

x

- nie

- tylko na polowaniach w nocy

- po uzyskaniu uprawnień selekcjonerskich

8. Czy podczas mgły lepiej jest obserwować łowisko przez lornetkę:

- o mniejszym powiększeniu

- o większym powiększeniu

X

- powiększenie lornetki nie ma znaczenia

- podczas mgły nie wolno polować

9. Dopuszczalna granica strzału śrutem jest:

- 30 m

- 40 m

X

- 50 m

- 60 m

10. Dopuszczalna granica strzału kulą z broni o lufach gładkich wynosi:

- 30 m

- 40 m

- 50 m

x

- 60 m

11. Dopuszczalny jest odstrzał niektórych gatunków zwierząt w porze nocnej przez myśliwego zaopatrzonego w śrutową bron myśliwską z optycznym przyrządem celowniczym. Dotyczy to m.in.:

- piżmaków, lisów , jenotów, borsuków

x

- kun, rysi, jeleni, jenotów, dzików

- dzików, borsuków, saren, zajęcy

- samic zwierzyny płowej, dzików, wilków, lisów

12. Górna dopuszczalna granica strzału do sarny- kozy z dubeltówki wynosi:

- 35 m

- 40 m

- 50 m

x

- 60 m

13. Górna dopuszczalna granica strzału do lisa śrutem wynosi około:

- 35 m

- 40 m

x

- 50 m

- 60 m

14. Jeżeli myśliwy lub myśliwi na polowaniach zbiorowych spełniają w danym pędzeniu role nagonki to:

- maja prawo strzału na równi z pozostałymi myśliwymi

- mają prawo strzału w odległości większej niż 150 m od linii myśliwych

- w żadnym przypadku nie mają prawa strzału do zajęcy

- mają prawo strzału tylko do zajęcy uchodzących poza linie naganki

x

15. Komorą nabojową nazywamy:

- magazynek w broni

- miejsce w lufie, w którym mieści się nabój przed strzałem

x

- miejsce, w którym wypada łuska po strzale

- magazynek zapasowy broni

16. Myśliwy na polowaniu zbiorowym po zajęciu wyznaczonego stanowiska:

- może zmieniać miejsce bez ograniczeń przesuwając się wzdłuż linii myśliwych

- może przesuwać się nie więcej niż o 3 m w tył lub w przód linii myśliwych

- może przesunąć się nie więcej niż o 3 m w prawo lub w lewo wzdłuż linii

x

- w żadnym przypadku nie może ruszyć się z wyznaczonego mu stanowiska

17. Na polowaniu zima lub słotną pogodę myśliwy może:

-w przerwie na posiłek wypić około 100 ml wódki lub 250 ml wina grzanego

- przed rozpoczęciem polowania wypić 100 ml wódki lub 250 ml wina grzanego

- w przerwie miedzy pędzeniami wypić około 100 ml wódki

- picie alkoholu przed i podczas polowania jest zabronione

x

18. Na polowaniu zbiorowy między pędzeniami broń:

- musi być rozładowana, zaleca się aby zamki broni łamanej były otwarte a w samopowtarzalnej - w tylnym położeniu

x

- musi być rozładowana i znajdować się w futerale

- musi być zabezpieczona ale nie musi być rozładowana

- nie musi być ani rozładowana ani zabezpieczona

19.Na polowaniu zbiorowym , na którym wyznaczono stanowiska nieruchome, myśliwy może załadować broń:

- z chwilą rozpoczęcia rozprowadzania

- z chwilą zajęcia stanowiska

x

- z chwila zajęcia stanowiska przez sąsiadów

- z chwilą usłyszenia sygnału o rozpoczęciu pędzenia

20. Na polowaniu zbiorowym w lesie myśliwy na stanowisku przyjął pozycję siedzącą na stołku. Z tej pozycji :

- nie wolno mu strzelać do zwierzyny- może strzelać jedynie z pozycji stojącej

x

- wolno mu strzelać wyjątkowo gdyby ruch mysliwego podczas wstawania mógł spłoszyć zwierzynę znajdującą się w odległości skutecznego strzału

- wolno mu strzelać wyjątkowo, gdy stwierdzi , że z pozycji stojącej nie widzi zwierzyny znajdującej się w odległości skutecznego strzału

- wolno mu dostrzelić zwierzynę ranną, gdy z pozycji stojącej jest niewidoczna

21. Na polowaniu zbiorowym używanie broni samopowtarzalnej śrutowej jest:

- dozwolone bez ograniczeń

- dozwolone pod warunkiem ładowania 2 nabojami

x

- dozwolone pod warunkiem ładowania 3 nabojami

- jest niedozwolone

22. Naboje śrutowe uległy znacznemu zawilgoceniu. Czy należy je:

- wysuszyć kładąc na kaloryferze lub piecu

- wysuszyć w temperaturze pokojowej

- wysuszyć przez zamrożenie

- nie należy ich w ogóle używać

x

23. Oddanie strzału na polowaniu zbiorowym może nastąpić z pozycji :

- stojącej

x

- siedzącej

- stojącej lub siedzącej

- dowolnej, gwarantującej skuteczność strzału

24. Oddanie strzału na polowaniu zbiorowym pomiędzy pędzeniami jest :

- dozwolone o ile myśliwy posiada indywidualne zezwolenie na odstrzał danej zwierzyny

- dozwolone po uzyskaniu zgody prowadzącego polowanie

- dozwolone po uzyskaniu zgody prowadzącego polowanie ale tylko do zwierzyny chorej lub postrzelonej

x

- niedozwolone w każdym przypadku

25. Przy przejeżdżaniu samochodem podczas polowania zbiorowego broń mysliwego powinna być:

- tylko zabezpieczona

- rozładowana, a zamki muszą być otwarte

- rozładowana i znajdować się w futerale

- tylko rozładowana

x

26. Przy przejeżdżaniu samochodem podczas polowania zbiorowego broń mysliwego powinna być:

- rozładowana i znajdować się w futerale

- rozładowana , znajdować się w futerale i dodatkowo umieszczona w bagażniku pojazdu

- rozładowana, bez futerału pod warunkiem , że znajduje się w bagażniku

- rozładowana , bez futerału, pod warunkiem, że znajduje się stale w zasięgu myśliwego

X

27. Rykoszet to :

- pocisk, który nie trafił w cel

- część pocisku, która grzybkuje po trafieniu w cel

- jest to pocisk , który odbił się od przeszkody

x

- pocisk źle wykonany fabrycznie

28. Strzał kulą w miot do zwierzyny płowej jest:

-dozwolony ale na odległość mniejszą niż 100 m

- dozwolony ale na odległość mniejszą niż 60 m

- dozwolony ale na odległość mniejszą niż 40 m

- niedozwolone, chyba, że w wyjątkowych przypadkach prowadzący polowanie zezwoli na taki strzał z niektórych stanowisk

x

29. Strzał kula w miot do innej niż płowa zwierzyny jest:

- dozwolony ale na odległość mniejszą niż 100 m

- dozwolony ale na odległość mniejszą niż 60 m

- dozwolony ale na odległość mniejszą niż 40 m

x

- niedozwolone, chyba, że w wyjątkowych przypadkach prowadzący polowanie zezwoli na taki strzał z niektórych stanowisk

30. W polowaniu na dziki, gdy role naganki pełni jeden myśliwy podkładający psy:

- przysługuje mu takie samo jak pozostałym myśliwym prawo oddania strzału

- wyjątkowo za zgodą prowadzącego polowanie dopuszcza się oddanie strzału w miocie, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo

- wyjątkowo za zgodą prowadzącego polowanie dopuszcza się oddanie strzału wyłączni do ptactwa i pod kątem 60 stopni

- w żadnym przypadku nie przysługuje mu prawo oddania strzału

31. Za strzał wzdłuż linii uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą ( lub w przedłużeniu przeszłyby ) od stanowiska sąsiada w odległości mniejszej niż:

- 2 m

- 3 m

- 10 m

x

- 15 m

32. Ze stanowiska strzeleckiego na strzelnicy można zejść:

- po zabezpieczeniu załadowanej broni

- po rozładowaniu i zamknięciu broni

- po rozładowaniu i otwarciu komory nabojowej

x

- po skierowaniu luf w górę lub w dół

33. Na polowaniu zbiorowym używanie przyspiesznika broni kulowej jest :

- dozwolone od momentu zajęcia stanowisk przez obu sąsiadów, bez względu na charakter terenu

- dozwolone od momentu zajęcia stanowisk przez obu sąsiadów, ale tylko w terenie polnym

- dozwolone bez względu na charakter terenu ale naciągniecie przyspiesznika noże nastąpić dopiero po dokładnym rozpoznaniu zwierzyny i złożeniu się do strzału

- zabronione

x

34. Przyspiesznik w broni to:

-urządzenie przyspieszające celowanie

- urządzenie przyspieszające wyciąganie łuski po strzale

- urządzenie zmniejszające siłę nacisku na język spustowy niezbędną do oddania strzału

x

- urządzenie przyspieszające prędkość iglicy

35. Ilość pół i bruzd w lufie broni gwintowanej może wynosić:

- tylko 2 pola i 2 bruzdy

- tylko 4 pola i 4 bruzdy

- tylko 6 pól i 6 bruzd

- zależy od konstruktora broni

x

36. Tor lotu pocisku przy dobrze przystrzelonej broni:

- przecina się z osią przewodu lufy

- przecina się z linią celowania

- przecina się z linią celowania i osią przewodu lufy

- nie przecina się ani z linią celowania ani z osią przewodu lufy

37. Czy w Polsce wolno używać broni gwintowanej bez muszki i szczerbinki zaopatrzonej jedynie w celownik optyczny:

- tak

- nie

- tak, ale tylko w polowaniu na dziki

- tak, ale tylko w polowaniu indywidualnym

38. Naboje z kryzą mają zastosowanie:

- wyłącznie do broni śrutowej

- wyłącznie do broni łamanej

- wyłącznie do broni z zamkiem ślizgowo- obrotowym

- mają zastosowanie do każdego rodzaju broni

x

39. Czy pocisk z broni o kalibrach 7 mm, 7,62 mm, 8 mm wystrzelony z odległości 50 m przebije deskę sosnowa o grubości 8 mm:

- tak

- pełno płaszczowy tak, półpłaszczowy nie

x

- tak, ale tylko o kalibrze 8 mm

- nie

40. Prędkość pocisku wystrzelonego z broni gwintowanej o kalibrach 7 mm i 7,62 mm, po przeleceniu 100 m wynosi:

- 200-300 m/s

- 600-700 m/s

X

- 100-1200 m/s

- 1500-1800 m/s

41. Prędkość pocisku w lufie:

- jest stała

- stale rośnie

- rośnie ale po przekroczeniu 2/3 długości lufy jest stała

- najpierw rośnie a później naleje

X

42. Pocisk w lufie sztucera wykonuje około:

- dwu obrotów

- około 5 obrotów

- około 10 obrotów

- około 1/2 obrotu

x

43. Wybierz lornetkę najlepiej przydatną do obserwacji o zmierzchu:

- 8x30

- 7x35

- 7x50

x

- 12x50

44. Dopuszczalna górna granica strzału kulą z broni o lufach gwintowanych zaopatrzonej w celownik optyczny wynosi (z tolerancją + - 10 % ):

- 100 m

- 150 m

- 200 m

x

- 250 m

45. Na polowaniu zbiorowym wolno ładować broń samopowtarzalną kulowa najwyżej :

- jednym nabojem

- dwoma nabojami

x

- trzema nabojami

- w ogóle nie można używać broni samopowtarzalnej

46. Dopuszczalna granica strzału poza miot z broni gwintowanej wynosi:

- 40 m

- 60 m

- 100 m

x

- 150 m

47. Jeżeli bron ma przyspiesznik to wolno go używać:

- tylko za zgodą prowadzącego polowanie

- tylko na polowaniu zbiorowym

- tylko na polowaniu indywidualnym

x

- według uznania mysliwego

48. Jeżeli przy broni z celownikiem optycznym przestrzeliny układają się w lewo od punktu celowania to należy:

- oś optyczną lunety obrócić w prawo

- oś optyczną lunety obrócić w lewo

x

- zmienić położenie oka w stosunku do lunety w lewo

- zmienić położenie oka w stosunku do lunety w prawo

49. Do dzików należy strzelać kulą z broni gwintowanej:

- o kalibrze co najmniej 5,6 mm

- o kalibrze co najmniej 6,5 mm

- o kalibrze co najmniej 7 mm

- nieistotny jest kaliber a ilość energii, jaką posiada pocisk w odległości 100 m od lufy

x

50. Pazur wyciągu to:

- urządzenie do wyciągania nabojów z magazynka

- urządzenie do wyciągania zaklinowanych nabojów

- urządzenie do wyciągania łusek po strzale

x

- urządzenie do wyciągania zamka z komory nabojowej

51. Pole widzenia lunety celowniczej zależy:

- od średnicy obiektywu

- od długości lunety

- od powiększenia lunety

- stosunku średnicy obiektywu do średnicy lunety

Leciał goniec na tym koniec